Privacy policy

Administrator danych osobowych

 

Administratorem danych osobowych jest Bickhardt Bau Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Siechnicach przy ulicy Kwiatkowskiego 12, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000020267, NIP: 899-10-00-889, zwanym dalej Administratorem.

 

Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych

Dane kontaktowe administratora danych osobowych:

- adres e-mail: rodo@bickhardt.pl

- adres pocztowy: Administrator Danych Osobowych Bickhardt Bau Polska sp. z o.o. ul. Kwiatkowskiego 12, 55-011 Siechnice

 

Cele przetwarzania danych

Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań Administratora takich jak: odpowiedzi na zapytania, składanie ofert, podjęcia działań współpracy, zawieranie umów i świadczenie usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych oraz innych uregulowanych odpowiednimi przepisami prawa

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Bickhardt Bau Sp. z o.o. :

- w celu marketingu naszych towarów i usług, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą przez: e-mail oraz telefon;

- windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych,

- prowadzenie analiz statystycznych;

 

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

 

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe

Podanie przez Ciebie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek: odpowiedzi na zapytanie, kontaktu i świadczenia usług przez Administratora danych osobowych.

 

Jakie masz uprawnienia wobec nas w zakresie przetwarzanych danych

Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu do swoich danych, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w określonych przepisami przypadkach a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy tylko gdy jest to niezbędne partnerom biznesowym, we współpracy z którymi będziemy realizować umowę z Tobą.

Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami, sądom, prokuraturze oraz innym podmiotom uprawniomym w tym w państwach trzecich w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu przez okres niezbedny do realizacji celów przetwarzania takich jak:

- dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

- zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

- statystycznych a następnie przechowywane na podstawie przepisów o archiwizacji.