Realizacje

Przebudowa i budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej wraz z przebudową nawierzchni drogowych na osiedlu Pawłowice we Wrocławiu.

 

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej z przepompowaniami ścieków wraz z odbudową i przebudową nawierzchni drogowych na osiedlu Pawłowice we Wrocławiu.
 
 
Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. we Wrocławiu na rzecz swoją oraz Gminy Wrocław
 
 
Termin realizacji zamówienia: od 03.02.2014 r. do 10.12.2015 r.
 
 
Zadanie obejmowało wykonanie:
 
• opracowanie dokumentacji projektowej:
- projekt budowlany i wykonawczy wraz z projektem zamiennym sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków wraz z odbudową i przebudową nawierzchni na osiedlu Pawłowice we Wrocławiu,
- projekt przebudowy ul. Starodębowej na odcinku od ul. Pawłowickiej do posesji nr 54 wraz z przejazdem kolejowym – branża drogowa, kanalizacja deszczowa, odwodnienie, oświetlenie, zieleń, 
- projekt przebudowy ul. Jeziorowej – branża drogowa, kanalizacja deszczowa, odwodnienie, 
- projekt przebudowy ul. Złocieniowej – branża drogowa,
- projekt przyłączy kanalizacyjnych – złączenie instalacji wewnętrznej budynków z siecią zewnętrzną kanalizacji sanitarnej do posesji: Złocieniowa 29, Pawłowicka 78, Przedwiośnie 47-63, Przedwiośnie 45, Pawłowicka 13-25 – branża kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa,
- projekt kanalizacji deszczowej w ul. Krokusowej
- projekt oznakowania tymczasowego,
- projekt organizacji ruchu docelowego,
- projekt zabezpieczenia zieleni,
- projekt nasadzeń oraz wycinki drzew,
- projekt zabezpieczenia i odtworzenia osnowy geodezyjnej,
 
• wykonanie następujących robót budowlanych:
- przebudowa i budowa sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków wraz odbudową i przebudową nawierzchni na osiedlu Pawłowice we Wrocławiu,
- budowa odwodnienia ul. Forsycjowej i ul. Konwaliowej,
- remont poboczy ulepszonych w ul. Widawskiej,
- przebudowa ul. Rucianej na odcinku od posesji nr 14 do posesji nr 28,
- remont i przebudowa ul. Przedwiośnie wraz z sięgaczami oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Przedwiośnie i Pawłowickiej,
- przebudowa ulic: Azaliowej, Pawłowickiej i Przedwiośnie,
- przebudowa ulicy Starodebowej na odcinku od ul. Pawłowickiej do posesji nr 54 wraz z przejazdem kolejowym,
- budowa przyłączy kanalizacyjnych – złączenie instalacji wewnętrznej budynków z siecią zewnętrzną kanalizacji sanitarnej do posesji: Złocieniowa 29, Pawłowicka 78, Przedwiośnie 47-63, Przedwiośnie 45, Pawłowicka 13-25,
- przebudowa ul. Jeziorowej,
- przebudowa ul. Złocieniowej,
- naprawa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Sasankowej, Szarotkowej, Stokrotkowej,
- utwardzenie nawierzchni jezdni – części łącznika pomiedzy ulicami Bratkową i Rucianą,
- budowa przyłączy deszczowych do posesji w ul. Jeziorowej, Pawłowickiej, Starodębowej,
- budowa kanalizacji deszczowej w ul. Krokusowej,
- wdrożenie, utrzymanie i likwidacja oznakowania tymczasowego z uwzględnieniem komunikacji miejskiej,
- wykonanie organizacji ruchu docelowego z uwzględnieniem komunikacji miejskiej,
- wykonanie nasadzeń drzew,
 
 
Zadanie miało na celu poprawę sytuacji bytowej mieszkańców poprzez budowę i przebudowę sieci uzbrojenia terenu, jak również zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników dróg poprzez ulepszenie nawierzchni jezdni i chodników.
 
 
Zakres robót:
• roboty drogowe realizowane były na 25 ulicach:
 – nawierzchnie z betonu asfaltowego – 42 451,41 m2, w tym nawierzchnia skrzyżowań wyniesionych z betonu asfaltowego w kolorze czerwonym – 1 700,44 m2
 – nawierzchnie z kruszywa – 2 929,80 m2
 – powierzchniowe utrwalenie nawierzchni z kruszywa emulsją asfaltową – 3 638,50 m2
 – nawierzchnia z kostki betonowej – 9 224,83 m2, w tym kostka żółta typu STOP – 66,26 m2
 – pobocza ulepszone z kruszywa łamanego – 1 458,65 m2
• przebudowa dwóch przejazdów kolejowych,
• przebudowa i budowa sieci:
 – kanalizacji sanitarnej - łącznie 7.134,14 m
 – kanalizacji deszczowej – łącznie 3.078,48 m
 – wodociągowej           – łącznie 3.474.57 m
• budowa 3 przepompowni,
• organizacja ruchu docelowego,
• oświetlenie drogowe:
 – sieci 1.486,00 m, 
 – słupy oświetleniowe  – 58 szt.
• sieci nn - 90m,
• przebudowę kanalizacji teletechnicznej – 1050,00 m,
• zagospodarowanie terenu zielenią:
 – wykonanie trawników  – 3.075,4 m2
 – nasadzenia drzew – 16szt.
1/7
12. ul. Konwaliowa.JPG
10. skrzy+-owanie ul. Widawskiej i Paw+éowickiej.JPG
5. ul. Przedwio+Ťnie.JPG
8. ul. Azaliowa.JPG
2-ul-pawlowicka600x800.jpg
5-ul-przedwiosnie600x800.jpg
7-ul-konwaliowa600x800.jpg
12. ul. Konwaliowa.JPG
10. skrzy+-owanie ul. Widawskiej i Paw+éowickiej.JPG
5. ul. Przedwio+Ťnie.JPG
8. ul. Azaliowa.JPG
2-ul-pawlowicka600x800.jpg
5-ul-przedwiosnie600x800.jpg
7-ul-konwaliowa600x800.jpg